Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu www.sklep.fonetika.pl 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.fonetika.pl Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.            z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

Sprzedającym jest FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Aleksandra Stojak prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 8381784208, Regon: 362191146 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

§ 1 Definicje

 1. Adres reklamacyjny: FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa
 2. Dane kontaktowe: FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Aleksandra Stojak, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, e-mail: sklep@fonetika.pl, tel. 22 659 77 37  kom. 508 455 203
 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
 4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Klient (Kupujący) – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu.
 7. Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z z przedsiębiorcą - Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego
 11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 13. Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.)
 14. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.
 15. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.fonetika.pl.
 16. Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.fonetika.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 17. Sprzedający: FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Aleksandra Stojak, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, NIP: 8381784208 REGON: 362191146, KONTO BANKOWE: 35 1750 0009 0000 0000 3017 9366
 18. Strona – Sprzedający i Klient.
 19. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.fonetika.pl
 20. Termin realizacji – do 14 dni roboczych.
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego  oraz Prawa Konsumenckiego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem,        z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 23. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

 1. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 § 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.sklep.fonetika.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.fonetika.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie złożenia zamówienia dokonanego drogą elektroniczną.
 7. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu.
 8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.fonetika.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygującej z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego (prawidłowego) zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Ponadto wysyłka dla zamówień złożonych z wielu produktów następuje w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- za pobraniem (przy odbiorze towaru),

- przelewem na konto bankowe sklepu,

- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU). 

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki          w transporcie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 i i nast. Prawa konsumenckiego. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania przez Konsumenta przedmiotu umowy (ostatniego przedmiotu umowy), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego , dostępnym pod adresem www.sklep.fonetika.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

W oświadczeniu o odstąpieniu Konsument podaje nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot kwoty uiszczonej tytułem ceny za Produkt.

2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt i ryzyko na adres siedziby Sprzedającego  przesyłką poleconą lub dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedającego. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, w wypadku gdy Konsument złożył wyraźne żądanie rozpoczęcia wykonywania świadczenia przed upływem dwutygodniowego terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy: Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w wypadku całkowitego wykonania usługi za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

-    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

-     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§ 8 Gwarancja i rękojmia

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 6. Sprzedający  jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 7. Sprzedający  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 8. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Sprzedający  odpowiada z tytułu Rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego zostaje ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 9.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Aleksandra Stojak.
 2. W zakresie przetwarzania danych osobowych Sprzedający działa w oparciu o następujące przepisy:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

- ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe Klient podaje w chwili dokonywania zakupu towaru.
 2. Klient w każdej chwili może zapoznać się z prawami w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Szczegółowo zostały one opisane w Polityce Prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.
 3. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, NIP (w przypadku firmy), e-mail, numer rachunku bankowego.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach niniejszego Regulaminu jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.
 5. Klient w zakresie dotyczących go danych osobowych ma w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie tej zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Klient uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klienta po złożeniu zamówienia będą przechowywane przez Administratora oraz Podmioty przetwarzające przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron (na przykład dochodzenia roszczeń Klienta z tytułu rękojmi), a także przez okres wymagany obowiązującymi przepisami (na przykład przepisami podatkowymi) i nie będą przetwarzane w celach innych niż wskazane w tym punkcie.
 7. Administrator w celu prawidłowego wykonania usługi może powierzyć dane osobowe Klienta na Firmie kurierskiej.
 8. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania, naruszenia bądź podejrzenia naruszenia Danych osobowych należy kierować sklep@fonetika.pl lub biuro@fonetika.pl.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (w tym art. 566 i nast.) i Prawa konsumenckiego
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem/Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 r. poz. 155 ze zm.). Jeżeli drugą stroną sporu będzie Przedsiębiorca, właściwym miejscowo będzie Sąd siedziby Sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Regulamin opublikowano 25.05.2018
Dołącz do społeczności FONETIKA i bądź zawsze na bieżąco ;)
FONETIKA chce informować, edukować i być na czasie. To nie jest kolejny SPAM ;) Wysyłamy tylko wartościowe informacje. Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz do nas dołączyć i otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i materiałach edukacyjnych.
Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na przetwarzanie adresu e-mai przez Fonetika Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu w celu wysyłania Newsletter
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl